autorijschool dunnewold header

Algemene voorwaarden


Artikel 1:
Autorijschool Dunnewold zal zich aan de volgende af spraken houden.
 
1. Je krijgt theorie-en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) . Zo heeft hij of zij onder andere een geldig
instructeurcertificaat.
2. Je krijgt les van dezelfde instructeur. Bij uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
3. Je examen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt, door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd.
4. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles in hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen doet in een andere auto van een eenzelfde of gelijkwaardig type.
5. De rijles moet volledig worden benut. Je instructeur mag niet in jouw lestijd bij de supermarkt boodschappen laten doen, koffiepauze houden of andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.
6. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk zijn een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
 
Artikel 2:
Enkele afspraken waar de leerling zich aan dient te houden.
1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend.
3. Afzeggen en verschuiven kan zowel persoonlijk, via de mail of telefonisch.
4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaald. In overmacht situaties zal er coulant mee worden omgegaan.
5. De instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Wij verwachten van jou dat jij je 100% inzet voor elke les.
6. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens het examen al af te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid.
7. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
8. Zodra er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dient de leerling dit aan de rijschool te melden.
9. Je bent verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 
Artikel 3:
Voor de betaling van de theorieles, rijles en examens gelden ook enkele regels.
1. Betaling geschiedt op basis van een factuur en kan in zijn geheel of in 3 termijnen worden voldaan. Op uitdrukkelijk verzoek van de leerling is contante betaling na afloop van de les ook mogelijk. Betaling per bank heeft echter de voorkeur.
2. Voordat het praktijkexamen wordt aangevraagd dient men bij te zijn met de betalingen en/of de laatste termijn.
3. Als je een pakket hebt aangeschaft dient de 1e termijn binnen 14 dagen na de 1e les te zijn voldaan, de 2e termijn ongeveer halverwege de opleiding en de 3e termijn dient te zijn voldaan voordat het praktijkexamen wordt aangevraagd.
4. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

 
Artikel 4:
Rijexamen en herexamen.
 
1.We gaan er van uit, dat je bij de examenaanvraag samen met je instructeur alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen is betaald.
2.Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat je het examen hebt aangevraagd, een examen bij het CBR te hebben aangevraagd.
3. Stel dat jouw examen niet doorgaat vanwege:
-niet, of te laat komen (minder dan 15 minuten voor de examentijd) op je examen, door oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen.
-niet de juiste en geldige documenten kunnen tonen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs ), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen, inclusief de bijkomende administratiekosten.
4. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool je schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.
5. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets, of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijncbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
 
Artikel 5:
Annulering van het examen.
 
1. Stel dat jouw rijexamen niet door kan gaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen.
2. Autorijschool Dunnewold heeft een unieke service. In onderstaande gevallen krijg je als je het examen niet kunt (uit)rijden op jouw verzoek van jouw rijschool een nieuw examen zonder hiervoor te moeten betalen.
Dit geldt in de volgende gevallen:
a. als er in jouw familie, of in de familie van de instructeur, iemand tot en met de tweede graad overlijdt en als de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden of als het examen is gepland op de dag van de begrafenis of crematie zelf:
b. als de lesauto door (bijvoorbeeld door onverwacht defect) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;
c. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.
3 Jouw rijschool kan besluiten om het rijexamen uit te stellen of te weigeren als blijkt dat jouw rijvaardigheid niet voldoende is.De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor jouw rekening.
 
Artikel 6:
Stoppen met de lessen.
 
1.Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van minimaal één maand en waarbij je tegen de eerste dag van een maand schriftelijk moet aangeven dat je gaat stoppen.
2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakketopleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voorzet.
Als je kunt stoppen, dan dien je wel te betalen:
a. het geld van alle lessen die gereden zijn;
b. twee extra rijlessen;
c. de administratiekosten;
d. het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR of BNOR-gedeelte).
Mocht je alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert de rijschool jouw lesgeld met aftrek van het bedrag van punt A t/m C, binnen een termijn van 2 maanden na datum van schriftelijke opzegging.
3. Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als jouw rijschool zo`n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Hij moet dan wel duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Had je al lessen vooruitbetaald, dan moet jouw rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.
 
Artikel 7:
Geschillen.
 
1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en de uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.
 
Artikel 8:
Vrijwaring
 
Een vreemd woord, maar toch heel belangrijk:
1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
b. Als je je in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en/of andere middelen te zijn die de rijvaardigheid kunnen beïn vloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je dus wel aansprakelijk gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
2. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
3. De rijschool zal je vragen of je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.
4. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit, of verband houdt met de lesovereenkomst.
 
Artikel 9:
Aanvullende afspraken
 
1.Als je een opleiding volgt, bijvoorbeeld in de vorm een pakketopleiding, dan mag de rijschool aanvullende afspraken met je maken. Die gelden dan samen met de afspraken in de lesovereenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden).

Wij werken met leskaarten,
zodat je altijd weet
waar je staat in de opleiding!